ការផ្លាស់ប្តូរថ្ងៃស្អែក ចាប់ផ្ដើមពីរឿងរបស់អ្នក ជំរឿនប្រជាជននិងលំនៅដ្ឋានឆ្នាំ2025 ថ្ងៃទី17 ខែ10~ថ្ងៃទី17 ខែ11 សូមចូលរួម | Уនេះជាគោលការណ៍ត្រឹមត្រូវសម្រាប់លោកអ្នក!

สำมะโนประชากรและเคหะคืออะไร?

สำมะโนประชากรและเคหะสำรวจชาวเกาหลีและชาวต่างชาติทั้งหมดที่อาศัยอยู่ในเกาหลีและที่อยู่อาศัยของพวกเขา
สำมะโนที่คล้ายกันดำเนินการในประเทศส่วนใหญ่ทั่วโลก
ชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในเกาหลีเป็นเวลาสามเดือนขึ้นไปจะต้องเข้าร่วมในการสำรวจสำมะโนประชากร
คำตอบที่คุณให้จะได้รับการคุ้มครองอย่างเคร่งครัดภายใต้กฎหมายและใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติเท่านั้น

วิธีเข้าร่วมการสำรวจสำมะโนประชากรและเคหะครั้งที่ 1

สำมะโนสามารถดำเนินการออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคมถึง 17 พฤศจิกายน
(ภาษาที่ใช้ในแบบสำรวจออนไลน์: อังกฤษ จีน เวียดนาม ไทย)

  • คุณสามารถเข้าร่วมด้วยรหัสที่รวมอยู่ในประกาศสำมะโนที่แจกจ่ายไปที่บ้านของคุณ
  • คุณสามารถย้ายไปที่เว็บไซต์ Census โดยคลิกปุ่ม 'เข้าร่วม' ด้านล่าง
  • การมีส่วนร่วมทางมือถือสามารถทำได้โดยใช้รหัส QR ที่รวมอยู่ในประกาศสำมะโนประชากร

※ หากคุณไม่สามารถตอบกลับทางออนไลน์ได้ ผู้ทำสำมะโนจะไปเยี่ยมบ้านของคุณตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน และเสนอแบบสำรวจในภาษาแม่ของคุณ
(ภาษาที่สามารถสำรวจได้ในสถานที่ : อังกฤษ จีน เวียดนาม ไทย)

SCROLL DOWN